Speelstraat

SpeelstraatEen speelstraat is een openbare weg (of een gedeelte ervan) die tijdelijk voorbehouden wordt voor het spelen. Dit betekent dat de straat enkel toegankelijk is voor voetgangers, fietsers en auto’s van bewoners. De auto’s mogen er enkel stapvoets rijden. Fietsers moeten er met aangepaste snelheid rijden en indien nodig afstappen. 

Voorwaarden

  • De speelstraat ligt in een straat met een overheersend woonkarakter zonder doorgaand verkeer.
  • De snelheid in de straat is beperkt tot maximum 50 km per uur.
  • De straat ligt niet op een route van het openbaar vervoer.
  • Er is geen ziekenhuis gelegen in de straat.
  • Straten of delen van straten waar zich handelszaken en publieke parkings bevinden komen niet in aanmerking.
  • Het aantal kruispunten in de straat is beperkt.
  • De lengte van de straat wordt beperkt: lange straten kunnen enkel voor een bepaald deel afgesloten worden.
  • Een speelstraat kan enkel ingericht worden indien 70 % van de buurtbewoners akkoord gaat. Dit percentage wordt vastgelegd aan de hand van een bewonersenquête;
  • Een speelstraat kan enkel ingericht worden in schoolvakanties gedurende maximum twee opeenvolgende weken, gedurende 5 opeenvolgende uren en/of op door de bewoners zelf gekozen woensdagnamiddagen gedurende het hele jaar.

Procedure

Bewoners vragen zelf een speelstraat aan met behulp van het aanvraagformulier. Hierbij nemen zij een bewonersenquête af waarbij minimum 70 % van de bewoners in de straat zich akkoord verklaard met het inrichten van de speelstraat.

Na advies van de lokale politie en de dienst openbare werken, wordt de aanvraag ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. 

Het plaatsen van de hekken ter afsluiting van de speelstraat moet gebeuren volgens wettelijke criteria: de hekken worden voorzien van reflecterende dwarsbalken, type 2 film. Dit op 0,5 en 1 meter hoogte. Bij de hekken wordt (op tenminste 1,5 meter boven de grond) een verkeersbord C3 bevestigd (70 cm hoog, type 3, reflecterend) met een onderbord ‘Speelstraat'  en de uren van de speelstraat. Deze borden worden aangebracht op een staande voet die aan het hek wordt vastgemaakt.

In elke speelstraat worden minimum twee buurtbewoners aangeduid die verantwoordelijk zijn voor het plaatsen en het opbergen van de hekken. Dit wordt vastgelegd in het aanvraagformulier. De hekken worden geleverd door de stad. 

Tijdens de uren dat de openbare weg als speelstraat wordt gebruikt, mag er speelinfrastructuur worden geplaatst zolang de doorgang (minimum 3 meter) voor de toegelaten bestuurders en de hulpdiensten niet gehinderd wordt. Voertuigen die niet toebehoren aan de bewoners van de straat (met uitzondering van prioritaire voertuigen) moeten steeds achtergelaten worden buiten de door de hekken afgebakende zone.

In geval van schade kan de stad niet verantwoordelijk gesteld worden. De bewoners blijven aansprakelijk voor eventueel toegebrachte schade door henzelf of hun kinderen aan derden. Het inrichten van een speelstraat ontslaat ouders niet van het toezicht op hun kinderen. Indien bewoners bepalingen van het reglement niet naleven, kan de toelating tot het inrichten van de speelstraat ingetrokken worden.

Meebrengen

Aanvraagformulier speelstraat. 

Bedrag

Gratis.

Uitzonderingen

Prioritaire voertuigen en plaatselijk bewonersverkeer blijft mogelijk in een speelstraat.

Regelgeving

Stedelijk reglement speelstraten.

Online aanvragen

Contact