Toelage speciale projecten voor kinderen en jongeren

De stad Tienen biedt ondersteuning aan speciale projecten voor kinderen en jongeren, meer bepaald:

Projecten voor het particuliere jeugdwerk

Deze projecten dienen door de jeugddienst op een laagdrempelige manier aangeboden te worden aan het particuliere jeugdwerk. De aard en inhoud van deze projecten wordt bepaald na consultatie van de doelgroep. Het gratis aanbieden van vorming (o.a. basiscursus) en/of werkwinkels is hierbij een prioriteit.

Speciale projecten voor kinderen en jongeren

De organisatie van een op jaarbasis eenmalig speciaal project, beperkt in ruimte en tijd, gericht naar Tiense kinderen en/of jongeren tussen 3 en 30 jaar.

Voorwaarden

 • De activiteiten moeten op het grondgebied van Tienen plaatsvinden en voor iedereen toegankelijk zijn. De aanvragers moeten een inspanning leveren om een zo ruim mogelijk publiek te bereiken.
 • Voor het inrichten van culturele activiteiten zoals o.a. muziek, zang, poëzie, cabaret, film, toneel, dans, poppenspel … 
 • Indien het project wordt ingediend door een vereniging, dient het de normale werking en doelgroep van de vereniging te overstijgen.
 • Aanvragers die in aanmerking komen zijn:
  • erkende jeugdverenigingen;
  • de jeugdraad;
  • leerlingenraden;
  • (tijdelijke) groeperingen van Tiense jongeren waarvan 75 % woonachtig is in Tienen en waarvan de gemiddelde leeftijd van de leden jonger is dan 30 jaar. Minstens één van de jongeren is 18 jaar; Zoniet dient de aanvraag ondertekend te worden door een ouder of voogd van één van de jongeren.
 • Elke aanvrager kan maximum één keer per jaar een beroep doen op deze subsidie.
 • De activiteit mag op geen enkele andere manier gesubsidieerd worden door de stad Tienen.
 • Speciale projecten die jaarlijks herhaald worden, kunnen maximum voor drie opeenvolgende keren worden betoelaagd.
 • De aanvrager moet op al het promotiemateriaal het logo van de jeugddienst vermelden. Het te gebruiken logo wordt aangeleverd door de jeugddienst en mag niet bewerkt worden:
  • op een A4-affiche heeft het logo een minimale oppervlakte van 5 x 5 cm;
  • op een A3-affiche heeft het logo een minimale oppervlakte van 7,5 x 7,5 cm;
  • op een A2-affiche heeft het logo een minimale oppervlakte van 10 x 10 cm.

Procedure

De aanvraag voor een speciaal project dient ten laatste één maand voor het evenement te worden ingediend.

De aanvragers dienen alle gevraagde inlichtingen en documenten over te maken via het elektronisch aanvraagformulier. Dit omvat de identiteit van de aanvrager (naam en adres van de vereniging), samenstelling van het bestuur, een omschrijving van het project, een raming van de geplande uitgaven en inkomsten, rekeningnummer …

Na goedkeuring door het schepencollege (en ten laatste één week voor het evenement) zal 80 % van het aangevraagde subsidiebedrag overgemaakt worden op de rekening van de organisator.

Vier weken na afloop van het evenement dient de organisator de gemaakte uitgaven te bewijzen aan de hand van facturen of betalingsbewijzen. Vervolgens zal het saldo van 20 % worden overgemaakt.

Indien blijkt dat de werkelijke kosten lager liggen dan het uitbetaalde budget, of de subsidie niet aangewend werd voor het doel waarvoor ze gegeven werd, zal het saldo niet of slechts gedeeltelijk uitbetaald worden, of zal het verschil teruggevorderd worden zoals voorzien in artikel 7 van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanbesteding van sommige toelagen.

Meebrengen

Aanvraagformulier toelage voor speciale projecten voor kinderen en jongeren.

Bedrag

Indien de activiteit gratis toegankelijk is, ontvangt de organisator maximum 80 % van de gemaakte kosten (met uitzondering van drank en eten), met een maximum van 2.000 euro. Indien de activiteit betalend is, ontvangt de organisator maximum 50 % van de gemaakte kosten (met uitzondering van drank en eten), met een maximum van 1.500 euro.

Uitzonderingen

 • Activiteiten met een commercieel of politiek karakter en fuiven en optredens van dj's komen niet in aanmering.
 • Groepen die optreden voor eigen vereniging worden niet gesubsidieerd.
 • Aanvragen voor speciale projecten die, met betrekking tot de inhoud, voldoen aan het 'Reglement ter ondersteuning van muziekevenementen voor kinderen en jongeren', zullen via dit laatste reglement betoelaagd worden. Beide toelages zijn niet cumuleerbaar.
 • Muziekevenementen die al via andere stedelijke diensten gesubsidieerd worden, komen niet in aanmerking voor ondersteuning via dit reglement.

Regelgeving

Stedelijk reglement 'Toelage speciale projecten voor kinderen en jongeren'.

Online aanvragen

Contact